ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ NHL 2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 2 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για ασθενή κονιάματα οικολογικής δόμησης, για επιχρίσματα και αρμολογήματα για την αποκατάσταση παραδοσιακών-ιστορικών κτιρίων και για διακοσμητικές επιστρώσεις.