ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Η μετακαολίνη είναι τεχνητή ποζολάνη που παρουσιάζει πολύ υψηλή ποζολανική δραστικότητα σε σύγκριση με τις φυσικές ποζολάνες. Παράγεται από την έψηση σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες καθαρού καολίνη και είναι κατάλληλη για την παρασκευή συμβατών υδραυλικών κονιαμάτων αρμολόγησης, επιχρισμάτων και ενεμάτων.