ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΑΤΑ

 Α’ στρώση: S 641

Το  S 641 είναι ένα ξηρό ποζολανικό υδραυλικό κονίαμα ανθεκτικό σε θειικά, με ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της πρόσφυσης. Συνιστάται στα νεότερα κτίρια.

Το S 641 χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για την αποκατάσταση της υγρασίας των τοίχων, βοηθώντας τη δράση του S 627 σοβά αποκατάστασης έναντι της ανερχόμενης υγρασίας.

Β’ στρώση: S 627 

Το S627 είναι ένα ξηρό ποζολανικό υδραυλικό κονίαμα, ανθεκτικό σε θειικά, με υδρο-απωθητικό υλικό και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της πρόσφυσης και της διαπνοής.

Το S 627 χρησιμοποιείται ως βασικό επίχρισμα σοβά για την εξυγίανση της υγρασίας των τοιχοποιιών.

Γ’ στρώση: S 605 (επίχρισμα τελικής στρώσης)

Το S 605 είναι ένας έτοιμος οικολογικός σοβάς, άσπρου χρώματος και υψηλής διαπνοής, με βάση την υδράσβεστο, για τελική στρώση σοβά για την εξυγίανση τοιχοποιιών με προβλήματα υγρασίας. Περιέχει υδράσβεστο, υδραυλική κονία, μαρμαρόσκονη και διαβαθμισμένα αδρανή διαμέτρου <0,6 mm. Κατατάσσεται ως κονίαμα κατηγορίας CS IΙ κατά EN 998-1. Πιστοποιημένο προϊόν από την ΑNAB-ICEA για την οικολογική δόμηση.